Dienstenwijzer - Stoel Assurantien B.V.

Ga naar de inhoud

Stoel assurantien bv

Postbus 110
6720 AC  Bennekom

info@stoelassurantien.nl
www.stoelassurantien.nl
T: 06-55707031


-----------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inleiding


Geachte cliënt,

1. De overheid hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Op 1 januari 2007 is de Wet op het Financieel Toezicht in werking getreden, die eist dat consumenten  voorafgaand aan het tot stand komen van een overeenkomst informatie krijgen over onder andere de aard van de dienstverlening die de financiële dienstverlener u biedt. In deze brochure vindt u informatie over de diensten die wij u ( kunnen) verlenen.  
2. Ons kantoor tracht in onze voorlichting dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de eisen van de Wft.
3. De complete tekst van de Wet op het Financieel Toezicht kunt u vinden op de website van de Autoriteit Financiële Markten (AFM);  www.afm.nl.

Wie zijn wij?
1.  Wij zijn adviseurs op het gebied van verzekeringen en andere financiële diensten. Onze taak is het om samen met u een inventarisatie te maken van de risico's waar u mee te maken hebt. Vervolgens gaan wij met u na welke risico's verzekerd moeten worden. Hierbij geven wij adviezen welke producten naar ons oordeel het beste aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden.
2.  Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de aanbieders met wie u financiële producten, zoals bijvoorbeeld verzekeringen of hypotheken, heeft gesloten.
3.  Ons kantoor is opgericht in 1979, telt 1 medewerker en is met name actief in de regio Gelderland.
4.  Onze communicatie met u voeren we in de Nederlandse taal en kan op één van de volgende  manieren geschieden:
- schriftelijk
- per e-mail
- telefonisch
- persoonlijk gesprek
5.  Wij  staan onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en zijn  

ingeschreven in het Wft-register onder nummer 12006504 op naam van Miedema assurantiën C.V.
Registratie is een wettelijke verplichting.

Het WFT-register is te raadplegen op de website van de AFM;  www.afm.nl.
of bij:
AFM
t.a.v. afdeling Consumentenvoorlichting,
Postbus 11723  
1001 GS AMSTERDAM

De aard van onze financiële dienstverlening
Wij kunnen u adviseren op het gebied van:   
1.  Schadeverzekeringen. Met dit soort verzekeringen kunt u schade vergoed krijgen die u lijdt. U kunt hierbij denken aan ziektekostenverzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, een reisverzekering, een autoverzekering en brandverzekeringen.

2. Verzekeringen die een uitkering garanderen als u of één van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of komt te overlijden.  

3. Levensverzekeringen. Zoals overlijdensrisicoverzekering, begrafenisverzekering, studieverzekering,  verzekering in combinatie met een hypotheek.  


Uw gegevens zullen conform de Wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld.  

Wat verwachten wij van u?
1.  U mag aan onze adviezen en dienstverlening zeer hoge eisen stellen; maar wij verwachten ook een paar dingen van u. In elk geval dat u de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het bijvoorbeeld zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel  te vergoeden.
2.  Hebt u elders verzekeringen lopen, dan is het voor ons belangrijk dat wij dat weten. Deze informatie is nodig om te bepalen of er in uw geval sprake is van onder- of juist oververzekering.
3.  Ook als uw persoonlijke situatie wijzigt of er zich wijzigingen voordoen met betrekking tot verzekerde zaken, verwachten wij van u dat u dit aan ons doorgeeft. Dit is belangrijk om te voorkomen dat belangrijke risico's onverzekerd blijven.
4. Onder wijziging van persoonlijke situatie vallen onder meer de volgende onderwerpen: geboorte, samenwonen, huwelijk, scheiding, overlijden, wijziging van bestemming van uw woning, wijziging van beroep, relevante verandering van inkomen, aanschaf van kostbare zaken, aan- en verbouw van uw woning, verhuizing en beëindiging van of wijziging in elders lopende verzekeringen.
5.  Wij onderhouden alle contacten met de aanbieder. In het geval u zelf in contact wilt staan met de aanbieder dan stellen wij deze daarvan op de hoogte. Graag worden wij door u op de hoogte gesteld van eventuele rechtstreekse communicatie met de aanbieder.
6. Wij vragen u de gegevens uit de ontvangen stukken te controleren op juistheid en onjuistheden zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.     

Onze bereikbaarheid
1.  Wij willen goed bereikbaar zijn voor onze relaties. U kunt op de volgende wijze contact met ons opnemen:
2. Stoel assurantien bv  --  
Postbus 110  --  6720 AC Bennekom

Tel. 06-55707031

E-mail  info@stoelassurantien.nl

Indien niet bereikbaar dan prive N. Stoel 06-11173806

3. Wij zijn op werkdagen meestal geopend van  09.00 tot en met 17.00 uur.
Het is echter verstandig om even te informeren aangezien wij regelmatig afwezig zijn vanwege
klantbezoeken.
4. Voor afspraken buiten kantooruren kunt u ons bellen.
5.  Bij spoed, zoals ongeval, overlijden, of ingrijpende schade kunt u ons bereiken via telefoonnummers:
06-11173806

6.  Als niemand op ons kantoor aanwezig is, kunt u uw boodschap inspreken op onze voicemail. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.
7.  Indien u ons telefonisch een opdracht geeft (bijvoorbeeld een wijziging in uw situatie), bevestig deze dan ook per post of e-mail.
8.  Indien wij langere tijd afwezig zijn kunt u via onze voicemail vernemen hoe u ons kunt bereiken of wie onze waarnemer is en hoe die te bereiken is.

De premie
Premiebetalingen kunnen op verschillende wijze plaatsvinden. Bij elke polis wordt aangegeven welke incassomethode zal worden gevolgd.

Incasso door verzekeraar
1. U kunt de verzekeraar machtigen om de premie via automatische incasso van uw bank- of girorekening te laten schrijven.
2.  Premieafschrijving gebeurt op een vast moment dat vooraf aan u is bekendgemaakt.
3. Ook kunt u uw premie overmaken met behulp van een acceptgiro.
4. Premies worden in principe per jaar betaald.
5. In overleg met ons kunt u ervoor kiezen premies per half jaar, kwartaal of maandelijks te betalen  
6. Als er kosten zijn gemoeid met de periodieke premiebetaling, dan wordt u daarover ingelicht.  
7.  Als u vragen hebt over de afschrijving, het niet eens bent met de hoogte van de afschrijving of een afschrijving wilt terugvorderen, kunnen wij u hierin adviseren en bijstaan.
8.  Als u kiest voor gespreide premiebetaling, dan betaalt u daar in sommige gevallen een opslag voor.

Afspraken rondom premiebetaling
1.  Het is belangrijk dat u de premies tijdig betaalt. Indien u de premie niet tijdig betaalt  kan de verzekeringsmaatschappij in bepaalde omstandigheden bij schade weigeren deze te vergoeden. Ook kan dan alsnog de verschuldigde premie gerechtelijk worden geïncasseerd. De hieraan verbonden kosten kunnen aan u in rekening worden gebracht.
2. Als u verwacht niet op tijd te kunnen betalen, informeert u ons dan tijdig, zodat we naar een oplossing kunnen zoeken.
3.  Indien u op grond van de verzekeringsvoorwaarden recht hebt op gehele of gedeeltelijke premierestitutie zullen wij namens u de contacten met de verzekeringsmaatschappij hierover verzorgen.
4. Door u afgegeven machtigingen kunnen altijd worden ingetrokken. Ook wij kunnen uw automatische betaling stoppen indien dit herhaaldelijk problemen ( bijv. stornering ) oplevert.
In dat geval krijgt u daar uiteraard bericht van en zoeken wij met u een andere wijze van betaling.

Onze positie ten opzichte van aanbieders
1.  Wij behoren geheel tot de ongebonden bemiddelaars. Dat wil zeggen dat wij in vrijheid ( m.a.w. zonder contractuele verplichting)  de producten van een selectief aantal verzekeraars kunnen adviseren. Wij geven op uw verzoek graag aan met welke verzekeraars wij samenwerken.

Hoe worden wij beloond?

Beloning op basis van provisie
1. Wij ontvangen van (de) verzekeringsmaatschappij(en) waar uw verzekering gesloten is een kostenvergoeding die onderdeel vormt van de premie die bij u in rekening wordt gebracht. Indien er extra diensten aan u worden geleverd waarvoor u rechtstreeks kosten in rekening worden gebracht informeren wij u hierover vooraf.

Beloning op basis van declaratie
1. Sommige van onze diensten berekenen wij u op basis van uurtarieven die wij vooraf met u hebben overlegd.
2.  Voordat wij aan een opdracht beginnen, maken we een inschatting van zowel de inhoud van de dienstverlening, als de kosten die hiermee gemoeid zijn.
3. Op het moment dat meerwerk ontstaat ten opzichte van de aangenomen opdracht, stellen wij u op de hoogte van de financiële consequenties die dit heeft.
4.  Wij vragen bij sommige opdrachten een voorschot op de nog te maken kosten.
5. Wij specificeren onze nota's naar opdracht en het aantal uren dat daarmee gemoeid is.

Beloning in geval van advisering in beleggingsfondsen en/of het ontvangen of doorgeven van orders in deze fondsen
Volgens de wetgeving mogen wij slechts beloning van een beleggingsinstelling ontvangen als deze beloning:
- de kwaliteit van onze dienstverlening aan u ten goede komt;
- niet ingaat tegen uw belangen; en
- transparant is.

Beloningen die u zelf aan ons betaalt mogen wij zonder restricties ontvangen.

De beloning die wij van beleggingsinstellingen ontvangen zullen wij vooraf, vóór het verlenen van de dienst, aan u bekend maken (via cliëntovereenkomst, offerte of in een apart document). In dit verband zullen wij aan u melden:  

a.  de totale prijs die u moet betalen voor het beleggingsadvies of het ontvangen of doorgeven  van de orders, inclusief alle bijbehorende kosten en als geen exacte prijs kan worden  gegeven, de grondslag voor de berekening van de totale prijs zodat u deze zelf kunt verifiëren;
b. de door de aanbieder aan ons betaalde provisies;
c. wanneer een deel van de onder (a) bedoelde totale prijs moet worden betaald in of luidt in een  buitenlandse valuta; een vermelding van de desbetreffende valuta en de toepasselijke  omrekeningskoers en wisselkosten;
d.  vermelding van de mogelijkheid dat transacties die verband houden met het financiële  instrument of de beleggingsdienst, nog ander kosten, waaronder belastingen, voor u kunnen  meebrengen die niet via de beleggingsonderneming worden betaald of door haar worden  opgelegd;
e.  de regelingen voor betaling of ander prestaties.

Als wij beloning ontvangen van de beleggingsinstelling dan zullen wij u uitvoerig, accuraat en op begrijpelijke wijze uitleg geven over het bestaan, de aard en het bedrag dat u ontvangt.

Algemene zorg- en informatieplicht ten aanzien van belangenconflicten
Wij zetten ons op een eerlijke, billijke en professionele wijze in voor uw belangen. Wij zorgen ervoor dat u op billijke wijze wordt behandeld indien een belangenconflict onvermijdelijk blijkt te zijn. Indien een belangenconflict zich voordoet of dreigt voor te doen, zijn wij verplicht u hiervan op de hoogte te stellen voordat wij zaken met u gaan doen.

Onze kwaliteit
1. Onze adviseurs bekwamen zich in hun vak via permanente educatie.
2.  Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering geeft binnen de grenzen van de polis dekking voor de aanspraken die verband houden met beroepsfouten. Voor u geeft dit extra zekerheid

Beëindiging relatie
1.  U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt uw verzekeringsmaatschappij verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen naar de adviseur van uw keuze.
2. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven. De zorgplicht van uw verzekering ligt bij ons totdat een ander intermediair deze zorgplicht overneemt.

Interne klachtenprocedure en de erkende geschilleninstantie
1. Als u een klacht hebt over een afhandeling of onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren.
2.  Na ontvangst van uw klacht nemen wij snel contact met u op.
3.  Alle klachten worden door de directie behandeld. Wilt u nadere informatie over onze interne klachtenprocedure dan kunt u deze bij ons opvragen.
4.  Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht bij het Kifid ( Klachteninstituut financiele dienstverlening ) terecht;
Kifid
Postbus 93257
2509 AG  Den Haag
info@kifid.nl
www.kifid.nl
5.  U kunt zich tevens tot de burgerlijke rechter wenden.Tot slot delen wij u mee dat u voor nadere informatie of vragen over deze dienstenwijzer
altijd contact met ons kunt opnemen.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terug naar de inhoud